Sarka

12 tekstów – auto­rem jest Sar­ka.

* * *

Gdy­bym była poetką na­pisała bym ci wiersz.
Ale i bez te­go zdo­bendę two­je serce.

Na kar­tkach brak tek­stu, tyl­kotwo­je imie.
W głowie tyl­ko ob­raz twój.

Jes­teś moją gwiazdą na ciem­nym niebie.
Wiem , że jes­teś tym dla które­go mogła bym zabić.

Może kiedyś sta­ne ra­zem z tobą przed ołtarzem.
By na­pisać his­to­rie, aby na zaw­sze już być z tobą.

Nic nas nig­dy nie rozłączy !! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 października 2014, 19:26

Na niebie złote gwiaz­dy, a w ser­cu złote sny.
Do życia mam ochotę, gdy obok jes­teś Ty! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 stycznia 2014, 22:48

Ku Pamięci Mojego kochanego Taty

Odeszłeś nie spodziewanie.
Bóg odeb­rał Cie mi tak szyb­ko i nagle.
Jest jed­no wytłumaczenie:
Byłeś Mu tam bar­dziej potrzebny.
Nikt nie od­bie­rze mi wspom­nień związa­nych a Tobą.
Po­zos­ta­niesz na zaw­sze w moim ser­duszku Tatusiu... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 grudnia 2013, 22:17

Ku Pamięci Motocyklistów

Gdy ogień nad tłoka­mi zgasł,
już złoto tar­cz pok­ryła rdza.
Pod ba­kiem tyl­ko cisza gra,
a CIEBIE nie ma z na­mi już.
As­faltu wstęga pus­ta już,
twe koła już nie dot­kną jej.
Czerń dro­gi ok­ry­je kurz,
w ściśniętym gar­dle brak­nie słów.
A Ciebie z na­mi już nie będzie tu.......... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 grudnia 2013, 23:30

Mój dziwny świat

Wi­taj­cie w moim świecie...
Mówią mi dziwadło.
Bo tyl­ko ja dos­trze­gam w in­nych prostotę.
Nie wi­doczne bra­ki w ich osobowości.

Wśród ideałów jes­tem popychadłem.
Nieuda­nym ek­spe­rymen­tem życia.
Na­zywają mnie dziwadłem!
Stwo­rem diabła.
Sza­tana i wład­cy piekieł!

Czym so­bie na to zasłużyłam?
Na tym świecie ta­kie py­tania
po­zos­tają bez odpowiedzi!!! 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 18 grudnia 2013, 18:56

Lustro

Między Drze­wami połud­nie zawisło
,złocąc wszys­tko cudnie.
Słońce spogląda w dół ciekawie
na gładką taflę wo­dy w stawie,
gdzie drze­wo się ku drze­wu chyli.
Pat­rzę, jak wo­da rzeczy dwoi.
I nic nie mąci ta­kiej chwili. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 października 2013, 13:05

Tyle śmietci

Ty­le osób nie win­nych gi­nie codziennie.
Ty­le opuszczo­nych grobów.
A my przechodzi­my obojętnie
Ty­le młodych ludzi gi­nie przez co?
Przez ty­le nie os­trożnych ludzi.
Ty­le osób odeszło od nas .
Śpie­szmy się kochać ludzi tak szyb­ko odchodzą! 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 października 2013, 20:32

" Dla Kasi "

-Jes­teś aniołem.
-Co?
-Ma­ma mówiła, że Ci którzy mają ska­leczo­ne nad­gar­stki to anioły.
-Nie jes­tem aniołem...
-Ależ jes­teś. Ma­ma mówiła, że tyl­ko anioły się oka­leczają, bo nie lu­bią życia na ziemi. Ten świat ich niszczy więc próbują znów wrócić do nieba. Są zbyt wrażli­wi na ból in­nych i ten włas­ny.
-Wiesz, Two­ja ma­ma jest bar­dzo mądra.
-Dziękuję.
- Też jest aniołem, ale wróciła już do domu." 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 21 października 2013, 19:51

A co jeśli miłość nie is­tnieje?
Jeśli to tyl­ko wy­mysł ludzki :( 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 października 2013, 22:01

Jeśli kochasz , kochaj wstalę , ale jeśli masz to za­miar spiep­rzyć nie zaczy­naj te­go wca­le !! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 października 2013, 14:09
Zeszyty
  • Zeszycik – Pros­te słowa są naj­lep­szym prze­kazem :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sarka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 października 2014, 19:26Sarka do­dał no­wy tek­st Gdybym była poetkąna­pisała bym [...]